Gebruiksvoorwaarden

Onjuistheden
Carbon Solutions besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Carbon Solutions kan op generlei wijze op de inhoud van haar website worden aangesproken.

Storingen
Carbon Solutions is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van technische problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet.

Verveelvoudiging
Het is de bezoeker/gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te framen, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Carbon Solutions.

Hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Carbon Solutions zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker/gebruiker van de site. Carbon Solutions geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectueel eigendom
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Carbon Solutions en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

URL-naam
De URL-naam 'www.carbonsolutions.nl' is geregistreerd bij de Nederlandse Stichting Internet Domeinregistratie.
Nieuws